[Dragy_all] Information about the coming final DRAGY meeting and associated events

Gabriel Bugeda bugeda at cimne.upc.edu
Fri Apr 5 16:47:39 CEST 2019


Dear colleagues,

This message is to inform all of you about the DRAGY final meeting and 
some associated events after negotiating with our project officer (INEA, 
CAE), the rest of project coordinators, etc. These events will take 
place in Barcelona during the dates 25-28 of next June. These events 
will include:

- Two days of DRAGY/IMAGE joint workshop

- DRAGY, IMAGE and ECO-Compass final meetings

- INNOVATE-ICARe meeting

- Policy day

- EU-CHINA Task force meeting

All these events will be integrated into the four mentioned days as follows:


*AGENDA**
**
**June 25 (Tuesday): *

morning/afternoon:

- DRAGY/IMAGE joint Workshop


*
**Jun 26 (Wednesday):*

morning/afternoon :

-IMAGE/DRAGY joint workshop

-3rd INNOVATE-ICARe meeting (EC/MIIT/MIIT/INNOVATE-ICARe experts included)

afternoon

-Final review of ECO-COMPASS (in parallel)

Welcome dinner at night (with all participants included)*Jun 27(Thursday):*

Morning: Policy day (with all participants included) + short 
presentations of DRAGY/IMAGE/ECO-COMPASS/EMUSIC (results achieved and 
future prospects)

Afternoon:

-5th EU-CHINA Task force meeting (G2G meeting between EC, MIIT)

-Final review of IMAGE (in parallel)*Jun 28(Friday):*

Morning: Final review of DRAGYYou will receive some additional information about that, but please 
block your agendas for those days.

Have a nice weekend,


Gabriel


-- 
--------------------------------------------------------
Prof. Gabriel Bugeda Castelltort
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
Departament d'Enginyerica Civil i Ambiemtal (DECA)
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE)
C/ Gran Capita s/n
Campus Nord UPC; Modul C1
08034 Barcelona
Spain
tel.:++34-93-4016494
---------------------------------------------------------


AVIS IMPORTANT
La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de el CENTRE INTERNACIONAL DE
MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA-CIMNE, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només
per la(es) persona(es) a la(es) que va adreçada. Les seves dades han estat incorporades al sistema de tractament
del CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÊRICS EN ENGINYERIA-CIMNE en virtut de la seva condició de
client, usuari de la pàgina web, proveïdor i/o col·laborador amb la finalitat de contactar amb vostè i remetre-li
informació que pugui ser del seu interès i resoldre les seves consultes. Podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa
vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal C / Gran Capità, s / n edifici C1 -
2ª Planta - Despatx C15 -Campus Nord - UPC 08034 Barcelona o bé a través de correu electrònic a
dpo at cimne.upc.edu
Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o ha rebut aquesta comunicació per error,
l'informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta
comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça
esmentada.


AVISO IMPORTANTE
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde CENTRE INTERNACIONAL DE
METODES NUMERICS EN ENGINYERIA-CIMNE, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por
la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Sus datos han sido incorporados al sistema de tratamiento de CENTRE
INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA-CIMNE en virtud de su condición de cliente, usuario de
la página web, proveedor y/o colaborador con la finalidad de contactar con usted y remitirle información que
pueda ser de su interés y resolver sus consultas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de
protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C / Gran Capitán, s/n Edificio C1 - 2ª Planta -
Despacho C15 -Campus Norte – UPC 08034 Barcelona o bien a través de correo electrónico a dpo at cimne.upc.edu
Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o ha recibido esta comunicación por error, le
informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción
de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la
dirección arriba mencionada.IMPORTANT ANNOUNCEMENT
The information contained in this message and/or attached file(s), sent from CENTRE INTERNACIONAL DE
METODES NUMERICS EN ENGINYERIA-CIMNE, is confidential/privileged and is intended to be read only by the
person(s) to whom it has been addressed. Your data has been incorporated into the treatment system of CENTRE
INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA-CIMNE by virtue of your status as client, user of the
website, provider and/or collaborator in order to contact you and send you information that may be of your
interest and resolve your queries. You can exercise your rights of access, rectification, limitation of treatment,
deletion, and opposition/revocation, in the terms established by the current regulations on data protection,
addressing your request to the postal address C / Gran Capità, s/n, Edifici C1 - 2nd Floor - Office C15 -Campus
Nord - UPC 08034 Barcelona or via email to dpo at cimne.upc.edu
Should you read this message and you are not the designated recipient, or you have received this communication
by error, we inform you that it is totally prohibited, and may be illegal, any disclosure, distribution or reproduction
of this communication; please notify us immediately and return the original message to the address above
mentioned.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/dragy_all/attachments/20190405/5b74f604/attachment-0001.html>


More information about the Dragy_all mailing list